بیست وهفتمین جلسه کمیته استانی تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی

‍ ‍ ‍  جلسه کمیته استانی  تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی به ریاست مهندس آقاجانی مدیر روابط کار اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان قزوین و با حضور اعضاء جلسه در دفتر مدیر روابط کار امروز چهار شنبه 16/12/96اسفند ماه 96 برگزار وتعداد شش پرونده مطرح ومورد رسیدگی وتائیید قرار گرفت
شرکت فجرکوشش البرز
شرکت غزل منظرمینو
شرکت قادرپیمان قزوین
شرکت طاهرگستران کاسپین
شرکت آپادانادشت البرز
شرکت والاگسترمدائن

تاریخ :

1396/12/16

منبع :