جلسه ماهیانه انجمن صنفی شرکتهای خدماتی استان

جلسه ماهیانه انجمن صنفی شرکتهای خدماتی استان درتاریخ 7/12/96 باحضورکلیه اعضا هیئت مدیره تشکیل ودرخصوص راهندازی سامانه جدیدوتشکیل کمیته تاییدصلاحیت بحث وتبادل نظرگردید.  میهمان ویزه جلسه هیئت مدیره جنباب آقای مهندس جوادی شهردارمحترم الوندنیزدرخصوص تعاملات بین شهرداری وشرکتهای تحت پوشش انمن   وهمچنین احیا شهرصنعتی البرزنظرات کارشناسی اعلام فرمودند

تاریخ :

1396/12/09

منبع :