💢بخشنامه ۲۶۰/۶۲۲۵مورخ ۹۵/۱۲/۳(بخشودگی جرایم مالیاتی ارزش افزوده ، فارغ از بستانکاربودن مودی)💢

رییس اممور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

با سلام و احترام

با عنایت رونوشت نامه شماره 18041/200 مئرخ 11/11/1395 رییس کل محترم سازمان متبوع عنوان جناب اقای دکتر میر شجاعیان حسینی معاون محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع مصوبات مرتبط با جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان با حضور مقام عالی وزارت به اگاهی میرساند;  در راستای اجرای بند (3) مصوبات مزبور مبنی بر اینکه &"    ادارات امور مالیاتی     با رعایت مفاد ماده (191) ق.م.م در مورد بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده فارغ از بستانکار بودن مودی اقدام نمایند &" مقتضی است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 42/95/200 مورخ 07/07/1395 در این زمینه اقدام لازم معمول نمایند.

تاریخ :

1395/12/16

منبع :